do góry

Informacje o jednostce


  Placówka wiejska sprzyja tworzeniu dobrej atmosfery i opiekuńczych relacji między dziećmi, a nauczycielami.  Corocznie organizowane są  Dni Seniora oraz Festyny Rodzinne, ponieważ wiemy, że aby szkoła mogła prawidłowo spełniać swoje funkcje dydaktyczno- wychowawcze, nie może być wyalienowana ze środowiska, w którym funkcjonuje. Musi w nim mocno tkwić, wiążąc się z lokalną społecznością poprzez dziedzictwo kulturowe, język, zwyczaje i obrzędy, kulturę materialną.
  Niezwykle bogata kultura śląska oraz autentyczne zainteresowanie nią dzieci stały się wyzwaniem do wykorzystania jej w procesie dydaktyczno-wychowawczym przez nauczycieli naszej szkoły. Pozwoliła na realizację wielu celów kształcących, poznawczych i wychowawczych. W rezultacie stworzono uczniom możliwość wzbogacania wiedzy o regionie, oferuje się i prezentuje dzieciom najbardziej charakterystyczne elementy kultury śląskiej, daje możliwość samorealizacji, tworzy warunki do masowego uczestnictwa w realizacji regionalnego programu, jak również popularyzuje gwarę śląską i tradycyjne zwyczaje i obrzędy.

  Pod kątem długofalowego programu regionalnego "Nasza mała ojczyzna" realizujemy wieloprzedmiotowe projekty regionalne, np. "Mały Etnograf", "Nasz las", "Śląskie kolędowanie", "Historia mojej rodziny - drzewa genealogiczne".
  Edukacja regionalna ma także na celu rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej i rozwój postaw patriotycznych, związanych z tożsamością kultury regionalnej. Rajdy i wycieczki po pięknej Ziemi Śląskiej to kolejna forma poznawania "małej ojczyzny". Tworzymy również "Słowniczek gwary śląskiej" oraz "Słowniczek zwyczajów i obrzędów", organizujemy spotkania z etnografem i zajęcia na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.
  W szkole aktywnie działa Rada Szkoły oraz organizacje uczniowski:
  Samorząd, PCK, LOP i SKS
  Corocznie organizujemy Program Profilaktyki Antyalkoholowej, współpracując z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po przeprowadzeniu badań ankietowych wśród uczniów i rodziców w marcu 2003r. skonstruowaliśmy długofalowy Program Profilaktyki obejmujący
  przeciwdziałania następującym zachowaniom ryzykownym: palenie tytoniu, używanie alkoholu, zażywanie narkotyków, wejście w konflikt z prawem i zachowania agresywne.
  Szkoła zachęca do aktywności twórczej, uczniowie mogą bezpłatnie uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach kółek: polonistycznego, matematycznego, teatralnego, regionalnego, przyrodniczego i plastycznego. Dbamy o wysoki poziom nauczania języków obcych ( język niemiecki od kl. I jako język ojczysty i język angielski od kl. IV ).
  Możemy się poszczycić wysokimi miejscami na szczeblu gminnym i wojewódzkim w konkursach: polonistycznym, matematycznym, języka niemieckiego, plastycznym oraz w turniejach wiedzy pożarnej. Uczniowie zajmują także wysokie miejsca na zawodach sportowych. Szkoła otrzymała sporo nagród za I miejsce w konkursie TV " Krzyżówka trzynastolatków"
  Uczniowie są dobrze przygotowani do sprawdzianu szóstoklasisty. W 2003 r zajęliśmy II miejsce w gminie, osiągając średnią wojewódzką i powyżej gminy.
  Wzięliśmy też udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą", realizując po badaniach ankietowych następujące zadania: "Lepiej przygotować do egzaminów", "Poinformujemy jak oceniamy", "Festiwal nauki", "Projekty zespołowe", "Szkoła bez nałogów", "Jak uczymy języka". Efektem tych działań jest podniesienie jakości pracy szkoły i dyplom "Szkoły z klasą". Mottem przewodnim naszej pracy była myśl J. Korczaka: "Pomóżmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.
  Kuratoryjnie mierzenie jakości pracy szkoły wykazało w raporcie powizytacyjnym m.in. wysoki poziom nauczania, sprawiedliwe ocenianie, dobre efekty pracy szkoły, zintegrowane zespoły klasowe, bardzo wysoką średnią ocenę relacji między nauczycielami i uczniami oraz między rodzicami i nauczycielami, bardzo dobrą ocenę atmosfery pracy w szkole.
  Stale trwa podnoszenie standardu zaplecza technicznego szkoły: w ostatnich latach zakupiono wysokiej jakości sprzęt telewizyjny (telewizory i wideo), komputerowy oraz magnetofony, sprzęt grający i nagłaśniający. Od Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej, z którym współpracujemy, otrzymaliśmy kserokopiarkę i niemieckojęzyczne książki do biblioteki.
  Do wymiernych efektów w ostatnich latach trzeba zaliczyć także: remont dachu, wymianę oświetlenia w klasach, pomalowanie i wyposażenie sal, zagospodarowanie strychu, utworzenie pracowni komputerowej, ułożenie kostki brukowej wokół szkoły, wymianę okien i pieca c.o., remont salki gimnastycznej i modernizacja boiska sportowego.


  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-02-27 18:29:13 przez Andrzej Bochniarz
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr